Blockchained Society — Deel 5: De Toekomst van Airbnbs en Vastgoed

illustraties door Niels Sinke
illustrations by Niels Sinke

Blockchain technologie maakt de creatie van DAO’s mogelijk; zelfsturende organisaties, platforms en diensten welke een efficienter en transparanter alternatief bieden voor de bedrijven die geld verdienen aan de huidige “deeleconomie” . Platformen als Airbnb zullen worden vervangen door échte peer-to-peer platformen die enkel hun gebruikers dienen en in harmonie zijn met hun omgeving, zoals steden. Blockchain technologie biedt ons een globale en decentrale infrastructuur om de nieuwe deeleconomie te creeëren; écht peer-to-peer, zoals een deeleconomie zou moeten zijn!

--

--

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz

Deniz

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.