Blockchained Society — Deel 3: De Toekomst van Winkelen

illustraties door Niels Sinke
illustraties door Niels Sinke
illustraties door Niels Sinke

Blockchain technologie zal significante verbeteringen in efficientie en transparantie brengen voor de retail sector. Grote merken zullen bewuster zijn van hoe en waar hun producten worden vervaardigd, zodat ze kinderarbeid en mileuvervuiling kunnen bestrijden. Logistiek zal efficienter en minder foutgevoelig verlopen. Aan de andere kant zullen er interessante functies in winkels verschijnen, welke zelfs extra klantwaarde zouden kunnen creeëren. Geen oneerlijke kleding meer en geen rijen meer bij de kassa!

--

--

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz

Deniz

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.