Blockchained Society — Deel 2: Crowdsourcing van Arbeid

illustrations by Niels Sinke
illustrations by Niels Sinke
illustrations by Niels Sinke

Blockchain technologie heeft de potentie om arbeid te decentraliseren en globaliseren. Werkgevers en werknemers wereldwijd zullen direct gekoppeld worden, zonder dure tussenpersonen. Bedrijven zullen steeds vaker werk crowdsourcen in plaats van mensen full-time in dienst nemen. Individueen kunnen geheel zelfstandig miljoenen mensen mobiliseren, zonder zorgen over vertrouwen en betaling. Takenplatforms zoals Latium kunnen arbeid veranderen in een spelletje, door het te laten lijken op “missies” in online spelletjes. Zoek op de kaart naar een missie en word automatisch betaald als de missie is voltooid!

--

--

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz

Deniz

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.