Blockchained Society — Deel 1: De Nabije Toekomst van Mobiliteit

illustrations by Niels Sinke
illustrations by Niels Sinke

Blockchain technologie zal — samen met “machine learning” en autonoom rijden — een “passagierseconomie” creeëren dat mogelijk hele industrieën zal transformeren en de mens TIJD zal teruggeven. Tijd die we normaal verliezen aan rijden, kunnen we nu besteden aan DOEN! Autonoom tijden zal de veiligheid en efficientie van vervoer radicaal verbeteren, maar zal ook veranderen hoe onze steden eruit zien. Kun jij je een stad voorstellen zonder stoplichten en zonder file’s? De toekomst is gaaf!

--

--

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz

Deniz

Crypto native, in deep since '17. Passionate about coordination mechanisms and Decentralized Finance. Product Manager @ MakerDAO. wagmi culture.